PRAVILA PRIVATNOSTI

OPĆI UVJETI ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

OPĆE ODREDBE

„Opći uvjeti zaštite osobnih podataka“ odnose se na osobne podatke koji se nalaze na ovom mrežnom mjestu i koji su korištenjem ovog mrežnog mjesta obrađeni, odnosno prikupljeni i pohranjeni od strane Pravnog fakulteta u Rijeci, Hahlić 6, Rijeka od korisnika fizičke osobe kao ispitanika. Pravni fakultet u Rijeci osobne podatke prikuplja radi sklapanja i ispunjenja ugovora o kupoprodaji, evidencije ostvarenih narudžbi kupaca, jedinstvene identifikacije korisnika, analize poslovanja, marketinga, provogdbe sustava nagrađivanja, dostave proizvoda, izrade dokumentacije vezane za kupoprodaju, tehničke podrške te autorizacije plaćanja putem kreditnih i debitnih kartica. Pravne osnovog obrade su izvršavanje ugovora, pravne obveze voditelja obrade i legitimni interesi voditelja obrade ili treće strane vezani uz marketing, analizu poslovanja i sustav nagrađivanja.

Pravni fakultet u Rijeci kao pružatelj usluga ovog mrežnog mjesta zauzima se za zaštitu privatnosti i osobnih podataka. Mole se korisnici da pročitaju „Opće uvjete poslovanja“ kako bi lakše razumjeli koje podatke Pravni fakultet u Rijeci prikuplja te kako i u koje svrhe ih koristi.

Ako korisnik ima bilo kakvih pitanja vezanih uz zaštitu osobnih podataka, može se obratiti izravno Pravnom fakultetu u Rijeci putem adrese e-pošte webshop@pravri.hr.

Mole se korisnici da pažljivo pročitaju „Opće uvjete zaštite osobnih podataka“. Davanjem osobnih podataka putem ovog mrežnog mjesta i pristankom na „Opće uvjete poslovanja“ putem ovog mrežnog mjesta, korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže s „Općim uvjetima zaštite osobnih podataka“, te pristaje na prikupljanje, obradu i korištenje svojih osobnih podataka u skladu s „Općim uvjetima poslovanja“.

Ukoliko se korisnik ne slaže s „Općim uvjetima poslovanja“ i „Općim uvjetima zaštite osobnih podataka“, dužan je napustiti, te ne koristiti ovu web stranicu.

Na sva pitanja koja nisu posebno uređena „Općim uvjetima zaštite osobnih podataka“ primjenjuju se „Opći uvjeti poslovanja ovog mrežnog mjesta“.

PROMJENE OPĆIH UVJETA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Pravni fakultet u Rijeci može izmijeniti ili dopuniti „Opće uvjete zaštite osobnih podataka“ u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta na ovom mrežnom mjestu. Izmjene i dopune „Općih uvjeta zaštite osobnih podataka“ stupaju na snagu odmah po objavi na ovom mrežnom mjestu.

Korisnik kao ispitanik odgovoran je i obvezan prije svakog davanja osobnih podataka pregledati i proučiti važeće „Opće uvjete zaštite osobnih podataka“ koji su dostupni na ovom mrežnom mjestu.

OSOBNI PODATCI KOJI SE OBRAĐUJU I KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

Na ovom mrežnom mjestu, „webshop.pravri.hr“, Pravni fakultet u Rijeci prikuplja sljedeće osobne podatke ispitanika: ime i prezime, OIB, lozinka, broj telefona, adresa, adresa e-pošte, adresa slanja proizvoda, adresa slanja računa, poštanski broj, grad, datum rođenja. Uvid u osobne podatke korisnika mogu imati, u izvršavanju svoga djelokruga posla vezano za ugovore o kupoprodaji koje kupci sklapaju, sljedeće osobe: pravne osobe koje sudjeluju u izvršavanju ugovora o kupoprodaji kao što su dostavne službe, knjigovodstveni servisi, informatička podrška, marketinška podrška, društva koja su povogzana, javna tijela koja zahtijevaju dostavu osobnih podataka u skladu sa propisima koji obvezuju, a o čemu Pravni fakultet u Rijeci vodi zbirke o osobnim podatcima.

Kupac daje suglasnost da Pravni fakultet u Rijeci može obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i statistike, za potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o proizvodima i uslugama, za potrebe informiranja o isporuci, za potrebe dostave promotivnih materijala, unaprjeđenja odnosa sa kupcima te unapređenja usluga. Navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja ugovora, zaštite interesa korisnika, te sprječavanja eventualnih zloporaba, potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga koji za rezultat imaju povogćanje zadovoljstva korisnika. Pravni fakultet u Rijeci će čuvati osobne podatke onoliko koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima poslovanja.

Pravni fakultet u Rijeci će osigurati da se osobni podatci korisnika drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe.

Pravni fakultet u Rijeci se obvezuje korisnicima omogućiti pristup njihovim osobnim podatcima koje posjeduje kako bi osiguralo da su osobni podatci točni, potpuni i ažurirani.

Ukoliko korisnici zatraže ispravak, brisanje ili ograničenje obrade osobnih podataka, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci će takve podatke izmijeniti, ukloniti ili ograničiti njihovu obradu.


Pravni fakultet u Rijeci potrebne osobne podatke prosljeđuje isključivo poslovnim partnerima za realizaciju isporuke narudžbe kupca ili za potrebe adresiranja tiskanih reklamnih materijala.

Pravni fakultet u Rijeci ne bilježi niti ne pohranjuje transakcijske podatke korisnika potrebne za plaćanje putem kartica.

Pravni fakultet u Rijeci će čuvati osobne podatke onoliko koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim „Općim uvjetima poslovanja“.

Pravni fakultet u Rijeci imenovao je voditelja zbirke osobnih podataka (službenika za zaštitu podataka) kojeg se može kontaktirati na sljedeću e-mail adresu: „mirjanap@pravri.hr“.

Osobni podatci u zbirkama osobnih podataka su odgovarajuće zaštićeni od slučajne ili namjerne zlouporabe, uništenja, gubitka, neovlaštenih promjena ili dostupa.

Voditelj zbirke osobnih podataka poduzeo je tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka koje su potrebne da bi se osobni podatci zaštitili od slučajnog gubitka ili uništenja i od nedopuštenog pristupa, nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja te svake druge zlouporabe i utvrdio je obvezu osoba koje su zaposlene u obradi podataka na potpisivanje izjave o povjerljivosti.

Korisnik ovog mrežnog mjesta, „webshop.pravri.hr“, ima pravo dobiti informacije o prikupljanju i obradi njegovih osobnih podataka od voditelja zbirke osobnih podataka. Voditelj zbirke osobnih podataka dostaviti će najkasnije u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva, svakom korisniku ovog mrežnog mjesta na njegov zahtjev, odnosno zahtjev njegovih zakonskih zastupnika ili punomoćnika dati potvrdu o tome da li se osobni podatci koji se odnose na njega obrađuju ili ne, dati obavijest u razumljivom obliku o podatcima koji se odnose na njega čija je obrada u tijeku te o izvoru tih podataka, omogućiti uvid u evidenciju zbirke osobnih podataka te uvid u osobne podatke sadržane u zbirci osobnih podataka koji se odnose na njega te njihovo prepisivanje, dostaviti izvatke, potvrde ili ispise osobnih podataka sadržanih u zbirci osobnih podataka koji se na njega odnose, a koji moraju sadržavati i naznaku svrhe i pravnog temelja prikupljanja, obrade i korištenja tih podataka, dostaviti ispis podataka o tome tko je i za koje svrhe i po kojem pravnom temelju dobio na korištenje osobne podatke koji se odnose na njega, dati obavijest o logici bilo koje automatske obrade podataka koja se na njega odnosi.

Voditelj zbirke osobnih podataka dužan je na zahtjev korisnika ovog mrežnog mjesta, odnosno njegovih zakonskih zastupnika ili punomoćnika dopuniti, izmijeniti ili brisati osobne podatke ako su podatci nepotpuni, netočni ili neažurni. Voditelj zbirke osobnih podataka dužan je na zahtjev korisnika ovog mrežnog mjesta, odnosno njegovih zakonskih zastupnika ili punomoćnika ograničiti obradu osobnih podataka, ako su za to ispunjeni uvjeti.

Neovisno o zahtjevu korisnika ovog mrežnog mjesta u slučaju ako voditelj zbirke osobnih podataka utvrdi da su osobni podatci nepotpuni, netočni ili neažurni, isti će ih sam dopuniti ili izmijeniti.

O izvršenoj dopuni, izmjeni, brisanju ili ograničenju obrade osobnih podataka, voditelj zbirke osobnih podataka dužan je najkasnije u roku od 30 dana izvijestiti osobu na koju se osobni podatci odnose i primatelje osobnih podataka.

Kada se korisnik uključi u određene aktivnosti na ovom mrežnom mjestu, kao što su otvaranje korisničkog računa, korištenje internetske prodavaonice, ispunjavanje anketa, komentara, objavljivanje sadržaja, sudjelovanje u natjecanjima ili nagradnim igrama, slanje povratnih informacija, traženje informacija o uslugama, Pravni fakultet u Rijeci može od korisnika zatražiti davanje određenih dodatnih osobnih podataka. U tom slučaju, prije davanja dodatnih osobnih podataka korisnik je obvezan proučiti „Opće uvjete zaštite osobnih podataka“ i pristati na njihovu primjenu u odnosu na dodatne podatke.

Ovisno o vrstama aktivnosti, neki su od traženih podataka određeni kao obvezni, a neki kao dobrovoljni. Ako korisnik ne pruži obvezne podatke za aktivnost koja ih zahtijeva, istome neće biti dopušteno uključivanje u tu aktivnost.

Pravni fakultet u Rijeci prikuplja i koristi osobne podatke kako bi korisnicima omogućilo korištenje usluga i aktivnosti putem mrežnog mjesta, unaprijedilo rad mrežnog mjesta, stvorilo bazu podataka korisnika u svrhu unapređenja usluge i/ili marketinga, kontaktiralo korisnike radi dostave marketinških obavijesti, poboljšalo oglašivačke i promocijske aktivnosti te analiziralo upotrebu internetske stranice. Također, osobni podatci mogu se koristiti za rješavanje problema, provogdbu administracijskih zadataka te uspostavljanje kontakta s korisnicima.

Davanjem osobnih podataka i prihvaćanjem „Općih uvjeta zaštite osobnih podataka“ korisnik pristaje da ga Pravni fakultet u Rijeci i osobe navedene u „Općim uvjetima poslovanja“, obavještavaju o svojim promotivnim aktivnostima, proizvodima i uslugama.

 
DAVANJE OSOBNIH PODATAKA

Davanjem osobnih podataka temeljem „Općih uvjeta zaštite osobnih podataka“, korisnik pristaje da njegovog osobne podatke Pravni fakultet u Rijeci daje na korištenje osobama povogzanim sa istim u svrhu marketinga, provođenja marketinških i promotivnih aktivnosti te dostavljanja marketinških obavijesti.

Ikakvo drugo davanje osobnih podataka trećim osobama može se izvršiti isključivo u skladu sa zakonskim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

DOPUNE I ISPRAVCI OSOBNIH PODATAKA

Pravni fakultet u Rijeci smatra da svaki ispitanik treba imati mogućnost osigurati točnost, potpunost i ažuriranost svojih osobnih podataka. Ako korisnik smatra da su njegovi osobni podatci nepotpuni, netočni ili nisu ažurirani, može kontaktirati slanjem e-pošte na webshop@pravri.hr, te zatražiti odgovarajuću dopunu, izmjenu ili brisanje osobnih podataka.

Pravni fakultet u Rijeci preporučuje korisnicima da u slučaju promjene osobnih podataka, iste što prije ažuriraju. Također, korisnici mogu zatražiti brisanje ili uklanjanje informacija o korisničkom računu.

ZAŠTITA PODATAKA

Pravni fakultet u Rijeci iznimno drži do zaštite osobnih podataka i poduzelo je različite mjere opreza u svrhu zaštite osobnih podataka korisnika. Korisnik osobnim podatcima na mrežnom mjestu može pristupiti pomoću lozinke i adrese e-pošte. Korisnik ima pravo podnošenja pritužbe nadzornom tijelu.

POVJERLJIVOST PODATAKA TREĆIH OSOBA

„Opći uvjeti zaštite osobnih podataka“ odnose se samo na upotrebu i korištenje podataka koje Pravni fakultet u Rijeci prikuplja od ispitanika. Druge mrežnog mjesta kojima se može pristupiti putem ovog mrežnog mjesta imaju vlastite izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načine njihovog korištenja i objavljivanja. Ako preko ovog mrežnog mjesta korisnik posjeti jednu ili više drugih web stranica, preporučuje korisnicima da pregledaju izjavu o povjerljivosti podataka te stranice. Pravni fakultet u Rijeci nije odgovoran za načine i uvjete rada trećih strana.

OSTALI PODATCI

Osim osobnih podataka, Pravni fakultet u Rijeci može od korisnika zatražiti i druge podatke kojima se iste ne može identificirati, te se ne smatraju osobnim podatcima (primjerice podatke o načinu korištenja stranica, računalu, internetskom poslužitelju, preferencijama, hobijima, interesima, aktivnostima), a koje omogućuju kvalitetnije, preciznije i osobnije odabiranje podataka za korisnike, unapređenje ovog mrežnog mjesta te dodatno usmjeravanje i prilagođavanje njezinih sadržaja korisnicima. Na temelju tih podataka Pravni fakultet u Rijeci saznaje informacije o tome koji su sadržaji najpopularniji među kojim korisnicima.


Nema proizvoda

To be determined Dostava
0.00 € PDV
0.00 € Ukupno

Blagajna